ការរាយការណ៍យុទ្ធនាការសម្អាត​ និងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង
ថ្ងៃ​ អង្គារ ទី​ ១៨ កុម្ភៈ ២០២០ | 2059

ចូលរួមរាយការណ៍យុទ្ធនាការសម្អាត និងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង អបអរសាទរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាត លើកទី៨ ក្រោមប្រធានបទ "ទីក្រុងស្អាត៖ ទីក្រុងដែលមានវិថីម្ហូបអាហារស្អាត" នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០។

Poster_Edited_final_03_Small.jpg (6.63 MB)

 

ឯកសារភ្ជាប់ (១)
គ្មានទិន្នន័យ
ព័ត៌មានស្រដៀង